facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för rekrytering genom Teamtailor

I samband med att du söker anställning i Hemnet Service HNS AB (”Hemnet”), samlar Hemnet in vissa personuppgifter om dig.  Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Hemnet hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

1. Vem är personuppgiftsansvarig?
Hemnet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Hemnet samlar in och behandlar avseende dig. Om Hemnet använder sig av ett rekryteringsbolag för rekrytering av personal kan rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för olika delar av behandlingen.

Nedan finner du Hemnets kontaktuppgifter:

Hemnet Service HNS AB, org. nr. 556260-0089

Klarabergsgatan 60, 3 tr., 111 21 Stockholm

Vid frågor om Hemnets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr@hemnet.se.

2. Typer av personuppgifter som behandlas
När du söker anställning på Hemnet samlar vi inledningsvis in de uppgifter du delar med dig av i ansökan, innehållande bl.a. namn, telefonnummer, e-postadress, adress och CV. Du har även möjlighet att dela med dig av uppgifter från ditt LinkedIn- och Facebook-konto. Uppgifterna samlas in från dig när du gör ansökan.

Om du går vidare i vår rekryteringsprocess kommer Hemnet att behandla eventuella resultat från kompetens- och personlighetstester, information som inhämtas från referenser och intervjuanteckningar om dig.

3. Vad använder Hemnet dina uppgifter till?
Uppgifterna behandlas av Hemnet för att bedöma din lämplighet för tjänsten och för att i övrigt genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund.

Om du lämnar uppgifter om referenser kan Hemnet komma att hämta in personuppgifter om dig från dessa referenser med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen.

Om Hemnet vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar måste du samtycka till detta särskilt.

4. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Hemnet använder sig av ett antal verktyg i rekryteringsprocessen. Hemnet kan därför komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer av dessa verktyg (bl.a. Teamtailor, där du gör din ansökan). Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hemnets räkning i samband med att de utför en tjänst för Hemnet. Hemnet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Vänligen notera att Hemnet inte ansvarar för uppgifter som samlats in självständigt av ett anlitat rekryteringsbolag och som rekryteringsbolaget behandlar för sin egen räkning.

Hemnet kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om man är skyldig att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Hemnets verksamhet avyttras kan Hemnet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. Var behandlar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES om Hemnets leverantörer använder sig av sådan plats i sin hantering. Hemnet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till GDPR@hemnet.se.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Bolaget sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Bolaget ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryterings-processen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat.

För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. Dina rättigheter
Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Hemnet. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5.

  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Hemnet behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Hemnet, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Hemnet överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Hemnets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Hemnets behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Hemnets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Hemnet möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Hemnets behandling av dina person-uppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Hemnet på GDPR@hemnet.se.

Vänligen notera att rätten till dataportabilitet endast aktualiseras ifall Hemnet sparat uppgifter för framtida rekryteringsbehov baserat på ditt samtycke. 

8. Ändringar i integritetspolicy
Hemnet förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns tillgänglig på sidan för Hemnets ansökningsförfarande. Vi kommer meddela dig om integritetspolicyn innehåller några väsentliga förändringar, såsom nya syften och ändamål med behandlingen, nya kontaktuppgifter eller förändringar avseende dina rättigheter.

9. Kontakt
För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

gdpr@hemnet.se

Jobbar du redan på Hemnet?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@hemnet.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor