facebook tracking

Integritetspolicy

Integritetspolicy för rekrytering genom Teamtailor

I samband med att du söker anställning i Hemnet Service HNS AB (”Hemnet”), samlar Hemnet in vissa personuppgifter om dig.  Denna integritetspolicy syftar till att du som arbetssökande ska få information om hur Hemnet hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

1. Allmänt
Hemnet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Hemnet samlar in och behandlar avseende dig. Om Hemnet använder sig av ett rekryteringsbolag för rekrytering av personal kan rekryteringsbolaget vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för olika delar av behandlingen.

Nedan finner du Hemnets kontaktuppgifter:
Hemnet Service HNS AB, org. nr. 556260-0089
Klarabergsgatan 60, 3 tr., 111 21 Stockholm

Vid frågor om Hemnets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på GDPR@hemnet.se.

2. Typer av personuppgifter som behandlas
De kategorier av personuppgifter som kan samlas in via Teamtailor är ditt namn, telefonnummer, e-postadress, CV, information från Facebook och LinkedIn-konton, svar på frågor som ställts genom rekrytering, titlar, utbildning och annan information som Användaren har tillhandahållit. Går man vidare i processen kan eventuella resultat från kompetens- och personlighetstester, information som inhämtas från referenser och intervjuanteckningar behandlas. Endast personuppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas.

3. När och hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om Användare från Användare, när Användare:
a) gör en ansökan via Tjänsten eller på annat sätt lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn; och
b) använder Tjänsten för att ansluta till vår personal, genom att lägga till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, till exempel Facebook eller LinkedIn.
c) tillhandahåller identifierbara uppgifter i chatten (som tillhandahålls via den webbplats som använder Tjänsten) och sådana uppgifter som är relevanta för ansökningsförfarandet;

Vi samlar in data från tredje part, som Facebook, Linkedin och via andra offentliga källor. Detta kallas "Sourcing" och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt i Tjänsten.
I vissa fall kan befintliga anställda göra rekommendationer om potentiella arbetssökande. Sådana anställda kommer att lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökande. I de fall detta görs anses den potentiella arbetssökanden som Användare inom ramen för denna sekretesspolicy och kommer att informeras om behandlingen.

4. Vad använder Hemnet dina uppgifter till?
Uppgifterna behandlas av Hemnet för att bedöma din lämplighet för tjänsten och för att i övrigt genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund.

Om du lämnar uppgifter om referenser kan Hemnet komma att hämta in personuppgifter om dig från dessa referenser med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen.

Om Hemnet vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar måste du samtycka till detta särskilt.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Bolaget sparar personuppgifter om de kandidater som inte erbjudits anställning i upp till två månader efter det att rekryteringsprocessen är slutförd. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att Bolaget ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryterings-processen och motiveringen till att tjänsten tilldelades en annan kandidat.

För det fall att du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

6. Var behandlar vi dina uppgifter?
De personuppgifter som samlas in via Tjänsten lagras och behandlas inom EU / EES, sådant tredjeland som anses av Europeiska kommissionen för att ha tillräcklig skyddsnivå eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt uppfyller lagenligheten av överföringar till tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leverantörer där tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa de registrerades rättigheter. För att få dokumentation om sådana skyddsåtgärder, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i 9.

7. Dina rättigheter
Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Hemnet. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5.

  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Hemnet behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Hemnet, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Hemnet överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Hemnet raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Hemnets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Hemnets behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Hemnets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Hemnet möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Hemnets behandling av dina person-uppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Hemnet på GDPR@hemnet.se.

Vänligen notera att rätten till dataportabilitet endast aktualiseras ifall Hemnet sparat uppgifter för framtida rekryteringsbehov baserat på ditt samtycke. 

8. Samtycke från den registrerade
Användaren samtycker till behandling av personuppgifter med Personuppgiftsansvariges ändamålet att hantera rekrytering. Användaren samtycker att personuppgifter samlas in via Tjänsten, när Användare
a) gör en ansökan via Tjänsten, och lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part som Facebook eller LinkedIn, och att den Personuppgiftsansvarige kan använda externa sourcing-verktyg för att lägga till ytterligare information, och
b) använder Tjänsten för att ansluta till Personuppgiftsansvariges rekryteringsavdelning, och lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredjepartskälla som Facebook eller LinkedIn.
Användaren samtycker också till att Personuppgiftsansvarige samlar in offentligt tillgänglig information om Användaren och sammanställer dem för användning i rekryteringsändamål.
Användaren samtycker till att personuppgifter som samlas in enligt ovanstående a) och b) behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring samt Hur länge personuppgifterna behandlas.
Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta Personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under 9. Nyttjandet av denna rättighet kan dock innebära att Användaren inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt använda Tjänsten.

9. Ändringar i integritetspolicy
Hemnet förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via e-post.

10. Kontakt
För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

GDPR@hemnet.se

Jobbar du redan på Hemnet?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@hemnet.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor